เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

2557-01-15

ประวัติส่วนตัว
ชื่อจริง นางสาวปริณาห์ จิตรดำรงค์
ชื่อเล่น อิ้ว อิลลี่
วันเดือนปีเกิด วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ 2537
คติประจำใจ อย่ากลัวในสิ่งที่ยังไม่ได้ลงมือทำ
คบ.1ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
รหัสนักศึกษา 564102109